Inleiding

Doelstellingen van het MPG

Sinds 2013 wordt jaarlijks een MPG door het college vastgesteld. De volgende doelstellingen liggen ten grondslag aan het MPG 2016:

  1. Weergeven van de stand van zaken in de stedelijke programmering op grond van de vastgestelde beleidsdoelstellingen;
  2. Signaleren van knelpunten en risico’s in de stedelijke programmering en de noodzaak tot bijstelling/herzien van de programmering of beleidsdoelstellingen;
  3. Het informeren over de financiële stand van zaken en risico's van de gemeentelijke grondexploitaties en de gemeentelijke financiële belangen in het faciliterend grondbeleid;
  4. Het presenteren van een totaalbeeld, waarbij aangegeven wordt op welke onderdelen bijgestuurd moet worden.

Status van het MPG

Met het MPG wordt de informatievoorziening op het gebied van programmering en financiën aangereikt waardoor de gemeenteraad zijn controlerende taak kan invullen. De informatie in het MPG geeft de stand van zaken weer in deze programmering en financiën. Tevens worden ontwikkelingen en risico’s gesignaleerd. Dit kan het bestuur gebruiken in de afweging en besluitvorming over individuele projectdossiers, de besluitvorming over planning en controlproducten (bijv. Begroting en Jaarrekening) en beleidsproducten.

Op grond van het MPG en daarin geformuleerde conclusies kan het college nadere opdrachten aan de ambtelijke organisatie meegeven of op specifieke onderdelen aangeven dat bijsturing benodigd is. Dit kan  leiden tot nieuwe of aangepaste plannen en beleidsnota’s die afzonderlijk ter besluitvorming worden aangeboden. Die vormen vervolgens de nieuwe kaders voor de dagelijkse werkzaamheden.

Context MPG

Marktomstandigheden algemeen         

De ingezette economische groei houdt aan. Het Centraal Planbureau verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar groeit. De werkloosheid neemt langzaam af. Het aantal banen neemt toe, daarnaast neemt het aantal werkzoekenden toe. De inflatie blijft laag.
De groei van de Nederlandse economie komt met name tot uiting in de markt voor bedrijfsruimte die het afgelopen jaar aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast profiteert ook de woningmarkt van de huidige ontwikkelingen.
Risico’s die de ingezette economische groei kunnen afremmen zijn de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid Europa, verdere vertraging van de mondiale handel en onzekerheid over het monetaire beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied.

Leegstand
              
‘Leegstand van bestaand vastgoed’ is een onderwerp dat een steeds prominentere rol is gaan spelen in het MPG. Hierbij gaat het over leegstand boven de zogeheten ‘frictieleegstand’. Dit is de leegstand die hoort bij een goed functionerende gezonde vastgoedmarkt.

De gemeente Breda wil toe naar een beter werkende vastgoedmarkt, die inspeelt op de vraag, vooral ook in kwalitatieve zin, onze (internationale) concurrentiepositie versterkt en zorgt voor waardecreatie op lange termijn. Daarbij richten we ons niet alleen op individuele vastgoedobjecten, maar veel meer op gebieden.

Het voorkomen en terugdringen van leegstand levert een essentiële bijdrage aan het tot stand brengen van een beter werkende vastgoedmarkt en een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad. Net zoals het terugdringen van de (bestemmings) plancapaciteit en het opbouwen van een duurzame vastgoedportfolio’s.
In het door de raad vastgestelde Bestuursakkoord 2015-2018 is aangegeven het gebruik van leegstaand vastgoed gestimuleerd moet worden.

Om te kunnen komen tot een effectieve aanpak van leegstand en een effectieve sturing vanuit de gemeente, is het van belang in kaart te brengen waar de (maatschappelijke) opgave ligt, moet er een heldere probleemanalyse zijn, moeten de gemeentelijke ambities (wat willen we en hoe willen we sturen?) helder zijn, moet er een langetermijnstrategie op het bestaande vastgoed en de aanpak van leegstand zijn en moet de ambtelijke organisatie erop ingericht zijn. Een plan van aanpak hiertoe is inmiddels opgesteld en zal in dit najaar ter bespreking aan de raadscommissie worden aangeboden.

De actuele leegstandscijfers komen terug bij de afzonderlijke vastgoedonderdelen.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Minister Schultz heeft in juni dit jaar de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Middels de wijziging wordt de Ladder aangepast en vereenvoudigd om zodoende de knelpunten die eerder zijn gesignaleerd op te lossen. De wijzigingen betreffen onder andere het loslaten van de afzonderlijke tredes, het begrip behoefte en de uitgebreide laddermotivering wordt beperkt tot de stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied.

Verkoop rijksvastgoed            
In Breda heeft het Rijksvastgoedbedrijf diverse panden en terreinen in bezit. Dit zijn o.a. de voormalige Marechaussekazerne aan de Dr. Batenburglaan en de penitentiaire inrichting De Boschpoort (de Koepel).

In nauwe samenwerking met de gemeente Breda wordt naar nieuwe invullingen gezocht. De Belastingdienst is  verhuisd naar het station. Het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden is sinds kort eigendom van de gemeente. Het gerechtsgebouw aan de Sluissingel wordt naar verwachting medio 2018 overgedragen aan de gemeente Breda als het gerechtsgebouw binnen het Stationskwartier in gebruik is genomen.

Visie op vastgoed
Binnen de ambtelijke organisatie is de opdracht uitgezet om alle activiteiten die sturing geven aan het gemeentelijk vastgoed zo te organiseren dat dit maximaal bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen en de samenwerking zowel binnen de gemeente als met haar partners. Eén van de onderwerpen die in dit kader verder uitgewerkt wordt is het opstellen van een 'Visie op vastgoed'.

Vastgoedinformatiesysteem         
Het afgelopen jaar is in een werkgroep gewerkt aan de "Early Warner set". Dit is een periodieke rapportage die verschillende markt- en beleidsindicatoren  presentabel maakt in de vorm van overzichten per werklocaties. Vanuit hier kan in bijvoorbeeld het MPG of de Milieubarometer over trends, signaleringen en (beleids)aanbevelingen (herstructureringsopgave) worden gerapporteerd.

Gedurende het proces zijn er vele bestanden gekoppeld waarbij achterstanden in registraties, coördinaatfouten en onjuiste selecties aan het licht kwamen. Deze zaken zijn verholpen en de achterstanden zijn weggewerkt. Gedurende de zomerperiode zijn de draaitabellen gevuld en per werklocatie overzichten gemaakt.
Eind augustus zijn de 1e maatwerktabellen opgeleverd. Het informatiesysteem kan gebruikt gaan worden bij het opstellen van het volgende MPG.

Wijzigingen en verbeterpunten

Ten opzichte van het vorige MPG zijn de navolgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In navolging op onder andere de Voorjaarsnota en de Begroting is een eerste stap gezet om ook het MPG te ‘digitaliseren’.
  • De omvang van het MPG is beperkt en de schrijfstijl is kort en helder.
  • De individuele projectinformatie wordt in andere cyclische producten verstrekt.

Opbouw en leeswijzer

Na deze inleiding wordt het onderdeel ‘wonen’ besproken, waarbij als peildatum 1 juli 2016 is genomen. Onder ‘werken’  komen de onderdelen bedrijventerrein, kantoren, detailhandel, leisure, toerisme en de hotelmarkt aan bod. Voor al deze onderdelen is de peildatum 1 januari 2016. Onder maatschappelijke voorzieningen komen zorg, onderwijs, gemeentelijk vastgoed en religieus vastgoed aan de orde. Ook hiervoor geldt de peildatum van 1 juli 2016. Het onderdeel financiën bevat de stand van zaken van de grondexploitaties en de voorraad panden en gronden. Het laatste onderdeel bevat informatie over de risico’s van actief en faciliterend grondbeleid. Zowel voor het onderdeel 'financiële stand van zaken en meerjarenprognoses' als het onderdeel 'risico's en weerstandsvermogen' geldt eveneens de peildatum van 1 juli 2016.
In het document vindt u links naar de belangrijkste achterliggende beleidsdocumenten, bijvoorbeeld de Structuurvisie Breda 2030. Deze zijn gekleurd weergegeven en onderstreept.