Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Cultuurpanden (MOTI en Breda’s Museum)

In april 2016 is door de raad besloten dat er één nieuw museum komt, waarin Moti en het Breda’s Museum samengevoegd worden. Dit heeft consequenties voor het pand aan de Parade of voor het pand aan de Boschstraat (MOTI). Daar het pand aan de Boschstraat (MOTI) speciaal voor het museum is verbouwd en in 2008 is opgeleverd en het pand aan de Parade (de voormalige Chassékazerne) niet aan het museaal niveau voldoet, wordt het nieuwe stedelijke museum gehuisvest in het pand aan de Boschstraat.
Dit pand wordt begin 2017 aangepast ten behoeve van de bedrijfsvoering waarbij tevens aandacht is voor  duurzaamheid en brandveiligheid.
Uit de marktconsultatie in mei 2016 zijn 12 interessante en ambitieuze inzendingen gekomen.  Ondanks de grote verschillen in inzendingen blijkt dat er grote animo is voor de herontwikkeling en/of herbestemming van de Parade en  dit  haalbaar  en uitvoerbaar is. Op basis daarvan heeft het college de verkoopprocedure gestart.

Cultuurpanden (kunstenaars c.a.)

Vanuit Vastgoedontwikkeling/Cultuur is een onderzoek gestart naar de toekomst van de panden Electron en het gebied Klavers Jansen. De relatie van de gemeente met Cultureel Locatie Beheer in Breda  CLIB als beheerder van panden wordt hierbij betrokken. Dit kan directe gevolgen hebben voor de cultuurpanden die in eigendom zijn van Vastgoedbeheer (VGB) en zijn verhuurd aan CLIB. Wellicht dat een herschikking van panden nodig is. Gezien de voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen is het zaak dit traject nauwgezet te volgen op nut en noodzaak van de voorgenomen investeringen in de diverse panden.

Accommodaties Wijkzaken (beheerdersgebouwen speeltuinen, Asterd Plas en Galderse Meren)

Met betrekking tot deze panden worden geen ontwikkelingen verwacht.

Gemeentelijke sportaccommodaties

In april 2015 is door de raad de Nota Bewegingsruimte vastgesteld. In deze beleidsnota richt de gemeente zich vooral op een optimale ruimtelijke spreiding van voorzieningen, gebruik van die voorzieningen door vitale verenigingen en optimalisatie van het beheer en onderhoud. Verduurzaming is daarnaast een thema: terugdringing van energieverbruik en winning van energie.
De nota gaat niet uit van het uitbreiden van het aantal gemeentelijke sportaccommodaties. Wel wordt voor de komende periode, in het licht van de ontwikkeling van ledenaantallen en vraag en aanbod naar sportaccommodaties, omvorming van bestaande accommodaties voorzien. In de tweede helft van 2016 start het opstellen van de uitwerking van een nieuwe visie ‘Breda sportstad’. Deze beleidsnotitie wordt de opvolger van de inmiddels verlopen nota Sportimpuls Breda en gaat de kaders geven voor de sportaccommodaties, de verantwoordelijkheden die de gemeente met betrekking tot sportaccommodaties op zich neemt alsmede de daaruit voortvloeiende consequenties.
Buitensport
Eerder dit jaar is een notitie ‘Gebruik van de gemeentelijke buitensportcomplexen en te verwachten ontwikkelingen op die complexen’ uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad. Gebleken is dat er thans op meerdere buitensportcomplexen sprake is van capaciteitstekorten voor met name de sportvelden. Door nog beschikbare eenmalige investeringsmiddelen voor sportaccommodaties uit 2016 en 2017 pakken we dit deels aan.  Voor het oplossen van alle capaciteitsproblemen zijn extra investeringsmiddelen nodig.
Binnensport
Evenals voor de buitensportaccommodaties wordt voor de binnensportaccommodaties een notitie ‘Gebruik en ontwikkelingen gemeentelijke binnensportcomplexen’ uitgewerkt die in het najaar 2016 wordt aangeboden. Die notitie biedt het gewenste inzicht in het huidige aanbod en vraag naar binnensportcapaciteit. Daarin worden tevens niet gemeentelijke binnensportaccommodaties meegenomen omdat deze onderdeel uitmaken van het totaalaanbod van binnensportfaciliteiten.  
Het Gemeentelijk Sportcentrum wordt in de notitie nader belicht evenals de ambitie om samen met een ROC West-Brabant tot de ontwikkeling van een nieuwe (top)sporthal te komen.

Wijkcentra

In de periode vanaf 2012 tot heden is het aantal gemeentelijke wijkcentra onder invloed van noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen sterk afgenomen. Een groot aantal wijkcentra is gesloten en afgestoten. Voor de wijkcentra Geeren Noord en ’t Kraaienest lopen nog onderzoeken. Vooralsnog is niet duidelijk of deze als wijkcentrum blijven voortbestaan dan wel dat deze alsnog gesloten en verkocht worden. Voor de nog resterende wijkcentra bestaat de verwachting open blijven. Het college zet  in op de totstandkoming van het ‘Buurthuis van de toekomst’ waarbij sportverenigingen, scholen en zorginstellingen anders dan in het verleden ruimten beschikbaar stellen voor de huisvesting van maatschappelijke activiteiten. Ook hier is de insteek niet investeren in nieuwe accommodaties maar efficiënter gebruik van bestaande accommodaties.  

MFA`s

De gemeente Breda heeft de volgende MFA`s in beheer:

  • De Mandt;
  • De Stee;
  • Het Huis van de Heuvel;
  • Olympia;
  • Noorderlicht.

In enkele MFA`s gaan mutaties plaatsvinden in het onderwijsgebruik. In De Mandt vertrekt de bibliotheek en zal het onderwijs fors meer ruimte gaan gebruiken. In Olympia gaat het onderwijs juist minder ruimte afnemen. Verder staat in Olympia en Noorderlicht de wijkfunctie onder druk. In Noorderlicht loopt een pilot met het “Buurthuis van de Toekomst”. Dit loopt niet zo goed en wordt mogelijk beëindigd. In Olympia wordt juist de wijkfunctie belangrijker en wordt door een andere indeling van het gebouw getracht deze functie beter te accommoderen.

Uitvoering (districtsposten):

Thans wordt een drietal scenario’s uitgewerkt voor de districtsposten. De huidige huisvesting behouden, centrale huisvesting of decentrale huisvesting. Momenteel gaat de voorkeur uit naar centrale huisvesting. Echter moet voor de centrale huisvesting nog een geschikte locatie gevonden worden in overleg met de afdeling Ontwikkeling.
Het UWV dat een gedeelte van stadskantoor C van de gemeente huurt gaat het pand verlaten. Thans wordt onderzocht of de gemeente de vrijkomende ruimten weer voor de eigen bedrijfsvoering kan gebruiken.

Objectgroep verkoop

Alle gemeentelijke gebouwen op de lijst van af te stoten gebouwen zijn inmiddels verkocht. Momenteel wordt een nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed ontwikkeld. Hierin wordt tevens bepaald welke vastgoedobjecten tot de kernportefeuille van de gemeente behoren. Afhankelijk van de beleidskeuzes bestaat de mogelijkheid dat in de komende periode  wederom gebouwen afgestoten worden.
Voor de Incom aan de JF Kennedylaan loopt een onderzoek naar de mogelijke herontwikkeling van deze locatie.

Objectgroep Marktconform

Deze portefeuille bestaat uit vastgoed dat voor een aantal jaren aan met name commerciële partijen is verhuurd. Het betreft hier gebouwen die niet beleid gestuurd zijn. Op basis van de visie maatschappelijk vastgoed en de vaststelling van de kernportefeuille is het mogelijk dat deze gebouwen in de komende jaren worden afgestoten.