Erfgoed

De Structuurvisie Breda 2030 gaat uit van de compacte stad. Dit betekent in een toenemende mate dat de transitie samenkomt met het erfgoed van de stad. Erfgoed moet in brede zin opgevat worden; enerzijds de beschermde monumenten en stadsgezichten, anderzijds de cultuurhistorisch interessante wijken, landschappen en gebouwen. Renovatie/herbestemming wordt vaker toegepast dan sloop/nieuwbouw.
Kwetsbare categorieën erfgoed zijn het religieuze erfgoed (beschreven in het MPG 2015), het industriële erfgoed en het agrarische erfgoed. Het betreffen minder makkelijk rendabel te maken objecten en complexen, die tegelijk het aangezicht van Breda bepalen. Na jarenlange verloedering is het Klooster in de Nieuwstraat omgevormd tot een hotel en zal de herbestemming van het brouwhuis aan de Ceresstraat in 2017 worden afgerond. Mede dankzij een lening door het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Noord Brabant en de gemeente Breda. Grote opgaven, zoals de Koepel, de Klokkenberg en diverse kloosters zijn in beeld. Door bedrijfsbeëindiging door een fors aantal agrariërs is er ook daar sprake van een herbestemmingsvraagstuk voor met name de monumentale bedrijfsbebouwing op agrarische complexen.
Het monumentenbestand in Breda bestaat uit een bovengemiddeld aandeel woonhuismonumenten (circa 80%). Deze categorie monumenten is veelal in een goede staat en kent een zeer lage leegstand (circa 50% lager dan woonhuizen in het algemeen). De aankondiging om de aftrekbaarheid van onderhoudskosten aan monumenten af te schaffen (Prinsjesdag) heeft een negatief effect hierop. Dit geldt ook voor de andere categorieën monumenten, waar deze aftrekbaarheid niet alleen effect heeft op de bouwkundige staat en leegstand. Maar ook op de financierbaarheid van het herbestemmen (cv-constructie voor monumenten) komt nog meer onder druk te staan. In de herijking van "Erfgoed in context" zal een uitwerking worden gemaakt welke rol de gemeente Breda kan spelen bij het financieren van het herbestemmen.