Risico`s en weerstandsvermogen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het risicoprofiel en de afdekking daarvan in het weerstandsvermogen toegelicht, voor zowel de eigen grondexploitaties als de projecten uit het faciliterende.

Risicomanagement actief grondbeleid

De grondexploitaties worden opgesteld op basis een de meest verwachtingen die het meest waarschijnlijk lijken. Als de ramngen op een verlies uitkomen, wordt voor daarvoor geld gereserveerd (In de voorziening negatieve planresultaten). Als gevolg van de verslechteringen in de jaren rond 2010 is een voorziening opgebouwd die per 1 januari 2016 totaal circa € 71,3 mln bedraagt (van dit bedrag is € 9,0 miljoen voor de vertreklocaties rechtbank en belastingkantoor).
Aangezien de toekomst onzeker is, kunnen ook de ramingen in de projecten afwijken. Voor een deel wordt hiermee rekening gehouden een bedrag voor onvoorziene kosten op te nemen in de ramingen. De overige onzekerheden worden meegenomen in het risicoprofiel. Voor deze risico's wordt geld gereserveerd in het weerstandsvermogen van de gemeente Breda. Dit weerstandsvermogen is als volgt opgebouwd:

Opbouw benodigd weerstandsvermogen voor grondbeleid


De risico's zijn sinds de jaarrekening 2015 verder omlaag gegaan. Dit komt vooral omdat er nieuwe ramingen zijn gemaakt en werken zijn aanbesteed. De onzekerheden in de ramingen zijn hierdoor gedaald. In de grondexploitaties van Teteringen zijn de risico's toegenomen. Dit komt omdat op een aantal plekken de bouwmogelijkheden niet aansluiten bij de huidige marktvraag. Voor deze locaties onderzoeken we nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Mogelijk moet hiervoor het bestemmingsplan worden aangepast.

Totaal gewogen, gekwantificeerde risico's

Risico’s
(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Mutatie

Halfjaar 2016

Stationskwartier

4,5

-0,7

3,8

Teteringen

6,6

1,4

8,0

Rithmeester Park

3,1

-0.2

2,9

Overige grondexploitaties

8,2

-1,9

6,3

subtotaal project risico's grondexploitaties

22,4

-1,4

21,0

Projectoverstijgende risico's

3,7

-0,6

3,1

Risico's panden en gronden

2,0

-0,1

1,9

TOTAAL

28,1

-2,1

26,0

Risicomanagement faciliterend grondbeleid

De risico’s in het faciliterende grondbeleid hebben een ander karakter dan de risico’s bij actief grondbeleid. De financiële risico’s zijn (over het algemeen) kleiner omdat het grootste risico, het marktrisico, niet bij de gemeente ligt. De grootste risico’s zijn het niet kunnen verhalen van kosten en de claims die kunnen ontstaan bij (beëindiging van) overeenkomsten. Aan het begin van een project zijn. In de jaarrekening 2016 is voor de faciliterende projecten  een buffer opgenomen van € 3,9 miljoen. De actuele inventarisatie laat een lichte daling tot € 3,8 miljoen zien. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de risico’s per fase in een project kunnen verschillen. In de toekomst is het dus mogelijk dat de risico’s zullen toenemen.

Toetsing risicoprofiel versus weerstandscapaciteit

In de Begroting 2017 is beschreven dat het gemeentelijke weerstandsvermogen positief is. Dit wil zeggen dat binnen de beschikbare weerstandcapaciteit voldoende middelen beschikbaar zijn om de risico’s van het grondbeleid te dekken. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met de positieve grondexploitaties. Wanneer risico’s zich voordoen bij positieve grondexploitaties zal eerst het resultaat omlaag gaan. Pas wanneer het positieve resultaat omslaat naar een negatief resultaat zal een beroep gedaan moeten worden op het weerstandsvermogen. De  positieve resultaten vormen zodoende een extra buffer voor de risico’s.