Onderwijs

Basis-,  voortgezet en speciaal onderwijs

De gemeente Breda heeft de zorg voor onderwijshuisvesting overgedragen aan de schoolbesturen.
Voor het voortgezet onderwijs hebben de gezamenlijke schoolbesturen de coöperatieve vereniging ‘Building Breda’ opgericht. Building Breda voert de zorghuisvesting voor het voortgezet onderwijs (AVO-scholen) uit. De zorg voor de huisvesting van de VMBO’s is in handen gelegd van het ROC West Brabant.
Voor het primair en speciaal onderwijs heeft de decentralisatie per 1 januari 2015 plaatsgevonden. De schoolbesturen hebben de coöperatieve vereniging ‘BreedSaam’ hiervoor opgericht.

Building Breda heeft aantal projecten lopen voor renovatie, up-to-date brengen van de brandveiligheid en nieuwbouw(uitbreiding). Building Breda heeft de opdracht om tijdelijke huisvesting te vervangen door permanente huisvesting. Lopende projecten zijn:

 • Markenhage : Op de huidige locatie van het Markenhage College (Emerweg), worden drie middelbare scholen, namelijk het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum, samengevoegd. Het bestaande gebouw van Markenhage wordt volledig verbouwd en daarnaast vindt nieuwbouw plaats in de vorm van een theaterzaal/CV-cluster. Oplevering is voorzien in het 4e kwartaal 2016.  Dit betekent dat het gebouw van het Michaëlcollege aan de Vijverstraat in Prinsenbeek beschikbaar komt voor een andere invulling. De nieuwbouw voor het Orion Lyceum aan de Emerweg betreft een  uitbreiding. De huidige locatie blijft ook in gebruik.
 • Mencia de Mendoza/Internationale School Breda: Dit betreft de renovatie van een bestaand complex en nieuwbouw van circa 5.000 m². Oplevering van de nieuwe school is voorzien 3e en 4e kwartaal 2017 afhankelijk van bezwaren.

De verwachting is dat de komende jaren géén panden worden afgestoten naar de gemeente. Het ROC is wel op zoek naar een nieuwe invulling voor het Michaëlcollege.
BreedSaam heeft een aantal projecten in gang gezet voor uitbreiding en nieuwbouw:

 • Brede school Geeren-Zuid: nieuwbouw, oplevering april 2017;
 • De Wisselaar/IKC Wishof: nieuwbouw, oplevering augustus 2018;
 • Bavel: Nieuwbouw Spindel en Tourmalijn, oplevering  zomer 2018;
 • Nieuwbouw stedelijk VSO, oplevering najaar 2018.

De volgende scholen worden voor 31 december 2019 afgestoten aan de gemeente door BreedSaam:

 • Archimedestraat 2
 • Kangoeroestraat 5
 • Heusdenhoutsestraat 14
 • Brabantlaan 3
 • Raaimoeren 17
 • Wolvenring 32
 • Wolvenring 34
 • Landheining 6 en 8
 • Balmakersveld 2
 • Neubourgstraat 13
 • Groenstraat 5

Middelbaar- en Hoger Onderwijs

Scholen gaan steeds meer ondersteunen en regisseren. Ze ontwikkelen zich van het ‘traditionele’ kennisinstituut naar een organisatie voor ontwikkeling. In zo’n concept past niet meer het oude instituut school, zoals we dat nu kennen, maar een ‘schoolconcept’ waarin er sprake is van een flexibele, dynamische en op veel plekken aanwezige leeromgeving.
Dit is mogelijk door slim gebruik te maken van diverse maatschappelijke (en ook commerciële) voorzieningen en de mogelijkheden van ICT. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de eisen die gesteld worden aan de onderwijshuisvesting en het vastgoed wat daarvoor benodigd is.

In deze paragraaf is voor de instellingen op het gebied van MBO, HBO en WO beschreven welke wijzigingen voorzien zijn in de huisvesting van deze instellingen en wat dat betekent voor het bestaande vastgoed.

MBO

De Rooi Pannen

De Rooi Pannen heeft het noordelijke deel van de Seeligkazerne gekocht van het rijlksvastgoedbedrijf. Op deze locatie worden alle opleidingen van De Rooi Pannen in Breda gehuisvest. Daarnaast wordt een hotel en restaurant toegevoegd wat wordt geëxploiteerd door studenten. Het deel van de Seeligkazerne wat ten zuiden van de Fellenoordstraat is gelegen wordt door de Rooi Pannen van het rijk gehuurd ten behoeve van activiteiten die gelieerd zijn aan het onderwijs. Het gaat hierbij om een huurcontract voor vijf jaar voor het sportveld en de parachuteloods. De overige panden blijven in gebruik bij defensie. De bestaande panden van de Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan en aan het Dr. Jan Ingehouszplein worden afgestoten. De onderwijsgebouwen op de Seeligkazerne zullen in de zomer van 2018 worden opgeleverd.

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant is een ROC met 8 MBO colleges en 9 VMBO scholen verdeeld over circa 30 locaties, verspreid over de hele regio West-Brabant. De afgelopen jaren heeft het ROC op de locaties Meulenspie en Frankenthalerstraat geïnvesteerd in nieuwbouw.

Het hoofdgebouw van het Vitalis College zal eveneens langs de noordelijke rondweg komen, op de voormalige locatie van VMBO-school Van Cooth. De start van de bouw is oktober 2016, de oplevering is voorzien in 2018. De verhuizing betekent een herschikking:

 • De vestiging aan de Terheijdenseweg 414 bestaat uit 2 delen. De laagbouw (het oudste deel) wordt afgebroken. Het nieuwere gebouw (de hoogbouw) krijgt een bestemming voor de veiligheidsopleidingen. Ook CIOS Goes/Breda blijft op deze locatie;
 • De opleidingen van het Vitalis College sectoren Zorg en Welzijn  thans gehuisvest aan de Nieuwe Inslag en aan de Deinzestraat (huur) verhuizen in 2018 naar de nieuwbouw;
 • Over de huisvesting van de Bakkersopleiding van het Cingel College (ook gevestigd op de locatie Terheijdenseweg 414) is nog geen besluit genomen.

De (voorziene) wijzigingen in de huisvesting van het ROC, hebben tot gevolg dat de locaties van het Vitalis College aan de Nieuwe Inslag en Deinzestraat beschikbaar komen even als de locatie van de voormalige Praktijkschool. De locatie van de voormalige Praktijkschool is vorig jaar door het ROC verkocht en maakt onderdeel uit van de toekomstige (woningbouw)ontwikkeling ter plekke van de Heilige Hartkerk.
Om de slechte huisvestingssituatie van Kompas en Christoffel (Tessenderlandt College) op te heffen wordt een plan gemaakt om deze scholen te huisvesten op de locatie Nieuwe Inslag op het moment dat deze locatie van het ROC, in verband met de nieuwbouw van het Vitalis College, beschikbaar komt.
De komende jaren zullen er minder projecten op de huisvestingsagenda staan bij het ROC. Het ROC gaat een toekomstvisie opstellen ten aanzien van het onderwijs en de rol van huisvesting om het onderwijs op een goede en slagvaardige manier te organiseren.

HBO/WO

Avans

Avans heeft te maken gehad met grote studentenaantallen waardoor de nieuwe locatie aan de Hogeschoollaan niet meer voldoende ruimte bood. Om in voldoende ruimte te voorzien zijn de huidige gebouwen aan de Lovensdijkstraat gerenoveerd. In het najaar van 2015 zijn deze gebouwen opgeleverd. Avans heeft in Breda het gebouw Quadrium aan de Claudius Prinsenlaan gekocht en dit wordt in 2016 verbouwd en opgeleverd voor onderwijs activiteiten, moderne digitale examenlokalen en het interne opleidingscentrum voor Avans docenten. Daarnaast huurt Avans al jaren kantoorruimte aan de Bijster in Breda voor administratieve taken.

NHTV internationale hogeschool Breda

De NHTV gaat al zijn opleidingen concentreren aan de Mgr. Hopmansstraat. Het klooster aan de Mgr. Hopmanstraat vormt samen met de huidige gebouwen straks een campus. De voorbereidingen zijn in volle gang en de verwachting is dat in 2019 de campus wordt geopend. De consequentie is dat de locaties Claudius Prinsenlaan 12 (naast het stadskantoor), Archimedesstraat 17 en Sibeliuslaan 13 vrij komen. Over de locatie Archimedesstraat zijn in de ‘Alliantie Breda 2015-2018’ afspraken gemaakt, waarbij gestreefd naar een gedifferentieerd stedelijk milieu waarin de woonfunctie een belangrijke rol zal spelen.

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

Op dit moment is het Instituut Defensie Leergangen (IDL), onderdeel van de NLDA, op de Seeligkazerne gehuisvest. De Seeligkazerne wordt echter afgestoten. Het is de bedoeling dat het IDL verhuisd naar de Trip van Zoudtlandtkazerne. Defensie bouwt op de Trip van Zoudtlandtkazerne nieuw legeringsgebouwen voor hun cursisten. Het eerste legeringsgebouw is opgeleverd en biedt ruimte aan 150 medewerkers van defensie.
In de nieuwe plannen is door middel van een wijzigingsbevoegdheid ruimte gereserveerd voor een vierde en vijfde legeringsgebouw. De realisatie van de legeringsgebouwen 2 en 3 is voorzien in 2017-2018. Het tweede en derde gebouw voorziet in de huisvesting van 270 medewerkers. Defensie heeft vooralsnog geen concrete plannen voor legeringsgebouw 4 en 5.