Beleidsdoelstellingen en opgave wonen

Stand van zaken kwalitatieve opgave

Bewoners in Breda verschillen in de manier waarop zij willen wonen. Naast voldoende woningen is ook de samenstelling van de woningvoorraad van belang. Er moeten verschillende woningen zijn voor de verschillende groepen bewoners. De gemeente besteedt extra aandacht aan bewoners die niet of moeilijk op eigen gelegenheid in staat zijn een zelfstandig woonruimte te betrekken. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners met een laag inkomen, studenten, ouderen, statushouders, arbeidsmigranten en mensen die zorg nodig hebben. Samen met andere partners zoals de corporaties zet de gemeente zich in voor de huisvesting van deze groepen bewoners. Jaarlijks maakt de gemeente afspraken met de corporaties en de huurders.


Vergroten van de goedkope en betaalbare huurvoorraad

Een groot deel van de bewoners met een laag inkomen is aangewezen op een sociale huurwoning. Met name door sloop is het aantal goedkope en betaalbare huurwoningen de laatste jaren afgenomen, terwijl de groep bewoners die een betaalbare woning nodig hebben is toegenomen. Door een aantal ontwikkelingen zoals de  huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning (statushouders) en het zelfstandig blijven wonen van  bewoners met een beperking is er extra vraag naar sociale huurwoningen.

Er wordt daarom gewerkt aan uitbreiding van de sociale voorraad door nieuwbouw en transformatie (het verbouwen van leegstaande gebouwen tot woonruimte).
In de Woonvisie Breda, de Uitvoeringsagenda en de Alliantie Afspraken 2015-2018 is aangegeven wat de gemeente doet. In november 2016 wordt de Woonvisie aangevuld voor de sociale en middeldure huur.

Sociale huur


Particuliere middeldure huur

Bewoners met een middeninkomen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar krijgen ook de financiering voor een koopwoning niet rond. Daarnaast wil een deel van deze doelgroep door diverse redenen geen woning kopen, maar wel huren. Voor deze groepen bewoners is het nodig dat er voldoende particuliere middeldure huurwoningen (met huren van € 700 - € 900) beschikbaar zijn. De gemeente wil het aantal middeldure huurwoningen de komende jaren uitbreiden. Dit is een opgave die met marktpartijen besproken wordt.

Huisvesting arbeidsmigranten

Jaarlijks komen circa 220 nieuwe arbeidsmigranten naar Breda.Een groot deel van de arbeidsmigranten zoekt op eigen gelegenheid woonruimte of schrijft zich in bij een woningcorporatie. Hierdoor ontstaat extra druk op de woningvoorraad. Binnen regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2013 is met  de Regio West Brabant afgesproken om tot 2020 zo'n 840 nieuwe huisvestingsplaatsen te realiseren en om 840 plaatsen te legaliseren.

(Collectief) particulier opdrachtgeverschap

Bewoners kunnen samen met anderen (collectief) of op eigen gelegenheid (particulier) een woning bouwen. De gemeente biedt ruimte aan zelfbouw en wil in de periode 2014-2020 350 kavels verkopen. Met name door het succes van de uitgifte van kavels aan starters (veelal jongeren die starten op de woningmarkt) is gemeentelijke bouwgrond voor kleine (C)PO kavels zo goed als uitverkocht. Uit het uitgiftetotaal wordt geconstateerd dat de vraag nog steeds aanwezig is. Nagegaan wordt of voor deze doelgroep door gemeente opnieuw kavels beschikbaar moeten worden gesteld.   

Studentenhuisvesting

Breda is een aantrekkelijke studentenstad. Er wonen circa 7.500 studenten zelfstandig. De huisvesting voor studenten dient op orde te zijn. Dit betekent dat we toezien op de kwaliteit van kamerverhuur en zorgen voor voldoende betaalbare studentenwoningen. Vanaf 1 september 2015 is de basisbeurs voor studenten vervallen en moeten studenten lenen. Hierdoor zullen studenten minder vaak ervoor kiezen om uit huis te gaan en  zelfstandig te gaan wonen. De kwantitatieve opgave van 1.300 wooneenheden blijft, waarbij de uitbreiding zo mogelijk verbreed wordt naar andere doelgroepen zoals jongeren en arbeidsmigranten.

In het vastgestelde Actieplan studentenhuisvesting 2016 is hier verder op ingegaan.

Huisvesting statushouders

Afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen. De eerste opvang wordt geregeld door het COA en heeft geen gevolgen voor de woningen in Breda. Pas wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning  krijgen hebben zij recht op een woning (de zogenaamde statushouders). Elke gemeente krijgt ieder half jaar van het Rijk te horen hoeveel statushouders recht hebben op woonruimte. In recente jaren is de taakstelling voor Breda sterk gestegen. Wij zijn er in geslaagd om in de eerste helft van dit jaar 234 statushouders in Breda te huisvesten. Daarmee is de taakstelling gehaald en de achterstand volledig ingelopen.  De taakstelling voor de tweede helft van 2016 is 246.

Link naar Actieplan statushouders

Figuur: Huisvesting statushouders Breda (taakstelling en realisatie).

Langer zelfstandig wonen van ouderen

Het aantal oudere bewoners neemt toe en ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat de woningen geschikt zijn voor oudere bewoners. Ook de woonomgeving en de voorzieningen in de buurt zijn belangrijk om te kunnen blijven wonen.

Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het geschikt maken van de woningen:

1. Het verbeteren van sociale huurwoningen;

2. Nieuwbouw van geschikte woningen

3. Het verbeteren van bestaande koopwoningen en particuliere huurwoningen;

Alliantie afspraken 2015-2018, Breda Basis, Breda Doet, Woonvisie